background
logotype

Híreink

Álláshirdetés

Erdőtelek község Önkormányzata

pályázatot hirdet

az Erdőtelki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár Vezető

munkakör betöltésére.

A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2023. május  1-től 2028. április  30. –ig szól

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás: magasabb vezetői megbízás.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3358 Erdőtelek, Tenki utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. alapján. Feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, munkáltatói jogkörök gyakorlása.Az alapítok okiratban foglaltak végrehajtása, az intézményi költségvetés betartása, a fenntartói döntések végrehajtása. Egyszemélyi felelős vezetőként felel az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért. Helyi rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása, önszerveződő közösségek, klubok munkájának koordinálása.

Illetmény és juttatások:

A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X. 30.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdés szerint megfelelés a rendelet 1. melléklet 5. vagy 9. pontjában meghatározott követelményeknek,

•         Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, cselekvőképesség, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet szerint csatolandó: • A pályázó szakmai önéletrajza. • Az intézményre vonatkozó szakmai vezetési program, amely jó, ha tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is. • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, szakvizsgát igazoló okirat(ok) másolatai. • Az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben megszerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat igazolása. • Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása. • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. §- ában foglalt képzési kötelezettségnek (államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés) eleget tesz vagy tett.

Egyéb jogszabályok szerint csatolandó: • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a Munkatörvénykönyve 44/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fent valamint, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll a pályázó. • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Munkatörvénykönyve 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e. • Nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról. • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályáztató nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását, és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőcseiné Nagy Mária nyújt, a +3636596100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Erdőtelek község Önkormányzata címére történő megküldésével (3358 Erdőtelek, Fő utca 105. ). Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: Erd/646/2023 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház és Könyvtár Igazgató.

•         Személyesen: Lőcseiné Nagy Mária, Heves megye, 3358 Erdőtelek, Fő utca 105. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg és a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt. Az intézményvezetői munkaszerződés megkötésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erdotelek.hu honlapon szerezhet.

 

2023  Erdőtelek Község Hivatalos Oldalai   globbers joomla templates

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. Részletek